Ласкаво Просимо

prapor1

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №381/2017

Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об'єктів природно-заповідного фонду

З метою забезпечення сталого природокористування, розвитку лісів, удосконалення системи державного управління у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісових насаджень, ведення лісового господарства, а також збереження цінних природних комплексів та екосистем, розвитку заповідної справи постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:

а) удосконалення системи фінансування та розвитку лісового та водного господарства, зокрема, шляхом створення державного фонду розвитку лісового господарства та державного фонду розвитку водного господарства, визначивши джерела їх наповнення та напрями спрямування коштів, у тому числі передбачивши можливість зарахування до таких фондів відповідно рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та рентної плати за спеціальне використання води, - до 1 грудня 2017 року;

б) удосконалення системи державного природоохоронного контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища - до 1 березня 2018 року, передбачивши:

запровадження з урахуванням європейського досвіду нових підходів щодо здійснення державного природоохоронного контролю та моніторингу, а також посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища;

розширення повноважень громадських інспекторів з охорони довкілля у галузі державного природоохоронного контролю, зокрема залучення їх до здійсненні моніторингу стану навколишнього природного середовища;

делегування органам місцевого самоврядування окремих повноважень з державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, зокрема здійснення контролю за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

в) розвитку природно-заповідної справи та збереження особливо цінних природних територій - до 1 червня 2018 року, передбачивши:

збереження природних оселищ та рідкісних і зникаючих в Європі видів природної флори і фауни, встановлення системи моніторингу природоохоронного статусу таких оселищ та видів природної флори і фауни;

спрощення порядку надання (відведення) земельних ділянок державної та комунальної власності в постійне користування установам природно- заповідного фонду;

встановлення єдиних вимог до змісту проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду України;

чітке розмежування та усунення дублювання повноважень органів виконавчої влади з видачі документів дозвільного характеру щодо спеціального використання природних ресурсів у межах територій природно- заповідного фонду;

2) ужити комплексних заходів щодо розвитку лісового господарства, підвищення екологічного та економічного потенціалу лісів, а також охорони, захисту та відтворення лісових насаджень, зокрема:

а) затвердити програму «Ліси України – 2030»;

б) забезпечити проведення з урахуванням кращої світової практики національної інвентаризації лісового фонду України;

в) активізувати роботу з відтворення лісів, у тому числі збільшення їх площ, залісення не придатних для господарського використання угідь, прибережних смуг водойм, створення економічних стимулів щодо розширеного відтворення лісів та підвищення ефективності лісогосподарської діяльності;

г) забезпечити впровадження нових механізмів державного управління у сфері лісового господарства, у тому числі розмежування повноважень щодо здійснення державного контролю та господарювання;

ґ) підвищити ефективність ведення лісового господарства, не допускаючи при цьому обмеження управлінської та фінансово-економічної самостійності державних лісогосподарських підприємств;

д) визначити стратегічні напрями розвитку деревообробної промисловості в Україні з метою створення вітчизняної продукції з великою доданою вартістю в умовах інтеграції до європейського ринку та за результатами аналізу розвитку лісового господарства та деревообробної промисловості в період дії тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді;

е) забезпечити впровадження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, єдиної державної системи електронного обліку деревини, у тому числі підтвердження походження деревини, з урахуванням європейських норм та стандартів;

є) забезпечити належну конкуренцію суб'єктів господарювання в процесі проведення аукціонів із продажу необробленої деревини;

ж) забезпечити відкритість інформації про видані спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів, зокрема лісорубні квитки та лісові квитки, а також інформації про зміну цільового призначення земельних ділянок лісового фонду;

з) ужити вичерпних заходів щодо недопущення масового всихання хвойних лісових насаджень від пошкодження шкідниками та хворобами, у тому числі вдосконалити систему профілактики, оздоровлення та розширеного відтворення лісів, передбачати відповідне щорічне фінансування таких заходів;

и) забезпечити державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки лісового фонду, що перебувають у користуванні державних лісогосподарських підприємств;

і) забезпечити збереження фахового потенціалу та матеріально- технічної бази державної лісової охорони щодо проведення протипожежних заходів, гасіння лісових пожеж, реалізації інших заходів з охорони лісів;

3) забезпечити реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища:

а) прискорити практичну реалізацію положень Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 616;

б) створити загальнодержавну інтегровану інформаційно-аналітичну систему про результати здійснення державного природоохоронного контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища, у складі якої забезпечити функціонування єдиного електронного реєстру актів, складених за результатами здійснення заходів з державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища;

4) забезпечити здійснення комплексу заходів щодо охорони і збереження особливо цінних природних територій та об’єктів, розвитку заповідної справи, а саме:

а) розробити і затвердити до 1 вересня 2018 року національний план заходів із розвитку заповідної справи з урахуванням міжнародних зобов'язань України у цій сфері;

б) забезпечити реалізацію положень Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат та Протоколів до неї, у тому числі прискорити вирішення в установленому порядку питання щодо визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів з метою дальшого їх заповідання;

в) активізувати міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, розвитку заповідної справи, у тому числі забезпечити вирішення питань щодо:

участі України у формуванні мережі водно-болотних угідь міжнародного значення, створення транскордонних природоохоронних територій і екокоридорів та провадження спільної діяльності в їх межах;

розроблення та затвердження плану заходів, спрямованих на збереження і розвиток української частини природного об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи";

г) забезпечити оформлення прав користування земельними ділянками територій та об'єктів природно-заповідного фонду, завершення робіт щодо відведення земельних ділянок установам природно-заповідного фонду, прискорити передачу земельних ділянок лісового фонду в постійне користування біосферним та природним заповідникам, національним природним паркам;

ґ) активізувати роботу щодо підготовки та внесення в установленому порядку пропозицій щодо розширення мережі територій природно- заповідного фонду;

д) здійснити заходи щодо посилення спроможності установ природно- заповідного фонду, зокрема:

розглянути питання щодо розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися установами природно-заповідного фонду, а також залучення коштів міжнародної технічної допомоги та приватних партнерів;

ужити заходів щодо посилення охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду, у тому числі шляхом покращення матеріально- технічного забезпечення служб державної охорони природно-заповідного фонду У країни;

е) актуалізувати рекреаційну, наукову та освітню діяльність у сфері охорони довкілля, забезпечити створення циклу науково-популярних фільмів «Заповідна Україна» з відображенням у них унікальності української природи та формування привабливого туристичного та рекреаційного іміджу України;

5) передбачити під час доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2018 рік та під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки видатки на:

фінансування у 2018 році дольової участі України в міжнародних проектах із проведення протипаводкових робіт на транскордонних водах Закарпаття, що реалізуються, в тому числі, за рахунок коштів Європейського Союзу;

реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, формування мережі лабораторій моніторингу стану довкілля та оновлення їх матеріально- технічного забезпечення;

належне фінансування заходів із ведення лісового господарства, охорони і захисту лісів, а також заходів зі створення, утримання та розвитку природних, біосферних заповідників, національних природних парків, інших установ природно-заповідного фонду України;

6) посилити контроль за додержанням законодавства щодо використання та охорони лісів, покращити взаємодію органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів з метою належного розслідування правопорушень, пов’язаних із незаконною порубкою лісу, у тому числі на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду.

2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:

1) активізувати роботу з розширення мережі територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення для забезпечення збереження біорізноманіття в регіонах;

2) забезпечити розроблення регіональних програм щодо здійснення розчистки та регулювання русел річок, насамперед річок Карпатського регіону, поліпшення екологічного стану водних об'єктів з метою забезпечення захисту громадян, населених пунктів від шкідливої дії вод, а також підтримання стабільності русел річок;

3) забезпечити розроблення регіональних програм, спрямованих на забезпечення ефективної охорони, належний захист, раціональне використання та відтворення лісів.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

21 листопада 2017 року

 

Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об'єктів природно-заповідного фонду

З метою забезпечення сталого природокористування, розвитку лісів, удосконалення системи державного управління у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісових насаджень, ведення лісового господарства, а також збереження цінних природних комплексів та екосистем, розвитку заповідної справи постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:

а) удосконалення системи фінансування та розвитку лісового та водного господарства, зокрема, шляхом створення державного фонду розвитку лісового господарства та державного фонду розвитку водного господарства, визначивши джерела їх наповнення та напрями спрямування коштів, у тому числі передбачивши можливість зарахування до таких фондів відповідно рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та рентної плати за спеціальне використання води, - до 1 грудня 2017 року;

б) удосконалення системи державного природоохоронного контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища - до 1 березня 2018 року, передбачивши:

запровадження з урахуванням європейського досвіду нових підходів щодо здійснення державного природоохоронного контролю та моніторингу, а також посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища;

розширення повноважень громадських інспекторів з охорони довкілля у галузі державного природоохоронного контролю, зокрема залучення їх до здійсненні моніторингу стану навколишнього природного середовища;

делегування органам місцевого самоврядування окремих повноважень з державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, зокрема здійснення контролю за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

в) розвитку природно-заповідної справи та збереження особливо цінних природних територій - до 1 червня 2018 року, передбачивши:

збереження природних оселищ та рідкісних і зникаючих в Європі видів природної флори і фауни, встановлення системи моніторингу природоохоронного статусу таких оселищ та видів природної флори і фауни;

спрощення порядку надання (відведення) земельних ділянок державної та комунальної власності в постійне користування установам природно- заповідного фонду;

встановлення єдиних вимог до змісту проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду України;

чітке розмежування та усунення дублювання повноважень органів виконавчої влади з видачі документів дозвільного характеру щодо спеціального використання природних ресурсів у межах територій природно- заповідного фонду;

2) ужити комплексних заходів щодо розвитку лісового господарства, підвищення екологічного та економічного потенціалу лісів, а також охорони, захисту та відтворення лісових насаджень, зокрема:

а) затвердити програму «Ліси України – 2030»;

б) забезпечити проведення з урахуванням кращої світової практики національної інвентаризації лісового фонду України;

в) активізувати роботу з відтворення лісів, у тому числі збільшення їх площ, залісення не придатних для господарського використання угідь, прибережних смуг водойм, створення економічних стимулів щодо розширеного відтворення лісів та підвищення ефективності лісогосподарської діяльності;

г) забезпечити впровадження нових механізмів державного управління у сфері лісового господарства, у тому числі розмежування повноважень щодо здійснення державного контролю та господарювання;

ґ) підвищити ефективність ведення лісового господарства, не допускаючи при цьому обмеження управлінської та фінансово-економічної самостійності державних лісогосподарських підприємств;

д) визначити стратегічні напрями розвитку деревообробної промисловості в Україні з метою створення вітчизняної продукції з великою доданою вартістю в умовах інтеграції до європейського ринку та за результатами аналізу розвитку лісового господарства та деревообробної промисловості в період дії тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді;

е) забезпечити впровадження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, єдиної державної системи електронного обліку деревини, у тому числі підтвердження походження деревини, з урахуванням європейських норм та стандартів;

є) забезпечити належну конкуренцію суб'єктів господарювання в процесі проведення аукціонів із продажу необробленої деревини;

ж) забезпечити відкритість інформації про видані спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів, зокрема лісорубні квитки та лісові квитки, а також інформації про зміну цільового призначення земельних ділянок лісового фонду;

з) ужити вичерпних заходів щодо недопущення масового всихання хвойних лісових насаджень від пошкодження шкідниками та хворобами, у тому числі вдосконалити систему профілактики, оздоровлення та розширеного відтворення лісів, передбачати відповідне щорічне фінансування таких заходів;

и) забезпечити державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки лісового фонду, що перебувають у користуванні державних лісогосподарських підприємств;

і) забезпечити збереження фахового потенціалу та матеріально- технічної бази державної лісової охорони щодо проведення протипожежних заходів, гасіння лісових пожеж, реалізації інших заходів з охорони лісів;

3) забезпечити реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища:

а) прискорити практичну реалізацію положень Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 616;

б) створити загальнодержавну інтегровану інформаційно-аналітичну систему про результати здійснення державного природоохоронного контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища, у складі якої забезпечити функціонування єдиного електронного реєстру актів, складених за результатами здійснення заходів з державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища;

4) забезпечити здійснення комплексу заходів щодо охорони і збереження особливо цінних природних територій та об’єктів, розвитку заповідної справи, а саме:

а) розробити і затвердити до 1 вересня 2018 року національний план заходів із розвитку заповідної справи з урахуванням міжнародних зобов'язань України у цій сфері;

б) забезпечити реалізацію положень Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат та Протоколів до неї, у тому числі прискорити вирішення в установленому порядку питання щодо визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів з метою дальшого їх заповідання;

в) активізувати міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, розвитку заповідної справи, у тому числі забезпечити вирішення питань щодо:

участі України у формуванні мережі водно-болотних угідь міжнародного значення, створення транскордонних природоохоронних територій і екокоридорів та провадження спільної діяльності в їх межах;

розроблення та затвердження плану заходів, спрямованих на збереження і розвиток української частини природного об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи";

г) забезпечити оформлення прав користування земельними ділянками територій та об'єктів природно-заповідного фонду, завершення робіт щодо відведення земельних ділянок установам природно-заповідного фонду, прискорити передачу земельних ділянок лісового фонду в постійне користування біосферним та природним заповідникам, національним природним паркам;

ґ) активізувати роботу щодо підготовки та внесення в установленому порядку пропозицій щодо розширення мережі територій природно- заповідного фонду;

д) здійснити заходи щодо посилення спроможності установ природно- заповідного фонду, зокрема:

розглянути питання щодо розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися установами природно-заповідного фонду, а також залучення коштів міжнародної технічної допомоги та приватних партнерів;

ужити заходів щодо посилення охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду, у тому числі шляхом покращення матеріально- технічного забезпечення служб державної охорони природно-заповідного фонду У країни;

е) актуалізувати рекреаційну, наукову та освітню діяльність у сфері охорони довкілля, забезпечити створення циклу науково-популярних фільмів «Заповідна Україна» з відображенням у них унікальності української природи та формування привабливого туристичного та рекреаційного іміджу України;

5) передбачити під час доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2018 рік та під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки видатки на:

фінансування у 2018 році дольової участі України в міжнародних проектах із проведення протипаводкових робіт на транскордонних водах Закарпаття, що реалізуються, в тому числі, за рахунок коштів Європейського Союзу;

реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, формування мережі лабораторій моніторингу стану довкілля та оновлення їх матеріально- технічного забезпечення;

належне фінансування заходів із ведення лісового господарства, охорони і захисту лісів, а також заходів зі створення, утримання та розвитку природних, біосферних заповідників, національних природних парків, інших установ природно-заповідного фонду України;

6) посилити контроль за додержанням законодавства щодо використання та охорони лісів, покращити взаємодію органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів з метою належного розслідування правопорушень, пов’язаних із незаконною порубкою лісу, у тому числі на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду.

2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:

1) активізувати роботу з розширення мережі територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення для забезпечення збереження біорізноманіття в регіонах;

2) забезпечити розроблення регіональних програм щодо здійснення розчистки та регулювання русел річок, насамперед річок Карпатського регіону, поліпшення екологічного стану водних об'єктів з метою забезпечення захисту громадян, населених пунктів від шкідливої дії вод, а також підтримання стабільності русел річок;

3) забезпечити розроблення регіональних програм, спрямованих на забезпечення ефективної охорони, належний захист, раціональне використання та відтворення лісів.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

21 листопада 2017 року

 

Централізоване знищення лісу

  Йдеться про створення на національному рівні нового володаря усіх державних за власністю лісів. При цьому ніхто не вів дискусію, а що ж криється за ліквідацією усіх лісогосподарських підприємств із одночасним створенням Стратегії сталого розвитку та інституційного реформування лісового господарства України на період 2017 – 2020 рр.? А відповідь Вам дасть будь-хто, хто причетний до лісової галузі, та про це згодом.

1442181 1489994

Як «закалялась сталь»

Минулого року суперечки навколо неефективного чи «неефективного» лісового господарства не побачив хіба той, хто принципово не бачить медійних повідомлень. Відеоряди зі зрубаними лісосіками, подекуди лисі карпатські хребти навряд чи залишили кого байдужим.1442181 1489995

 Попри наявність низки великих проблем у галузі, і в тому числі дійсно втрату керівництва процесами, та формування цілих незаконних кластерів від правоохоронних органів до тих, хто зобов'язаний опікуватися, а не красти ліс, масштаб висвітлення у ЗМІ незаконних рубок, та кількість матеріалів на цю тему дійсно вийшли вражаючими.

  І вже тоді можна було розгледіти обриси інформаційної операції, зміст якої у просуванні ідеї «Лісова галузь працює (читай керується) неефективно, незадовільно і її слід реформувати (реорганізувати, ліквідувати)». Так чи інакше, інформаційне тло вийшло сформованим – галузь у кризі і щось слід негайно робити. Відповідь хоч і дещо забарилася, та з'явилася на поверхні власне опісля засідання КМУ 15.11.2017 року.

Про реальні проблеми лісової галузі

Якщо вийти за межі обивательського розуміння що таке ліс, чи то пак малюнку – «нехай ото рясно ліс зеленіє всюди і нічого його рубати», то маємо почати ось з чого. Для того, щоб ліс «рясно зеленів усюди», необхідно:

  • виростити належну по клімату та інших умовах культуру для посадки;
  • провести посадку з усіма необхідними заходами догляду;
  • доглядати, проріджувати, проводити санітарні чистки;
  • оберігати від зазіхань у вигляді незаконних рубок;
  • зрубати, вивезти на переробку;
  • продати і за виручений ефект забезпечити весь цикл з самого початку.

Враховуючи, що всі 6 пунктів тягнуться зазвичай від 60 до 120 років, лісове господарство є достатньо вразливим для будь-яких управлінських ноу-хау, бо розірвати цей цикл із метою одномоментної вигоди дуже просто.

А тепер до головних проблем вищеозначеного циклу. Попри весь скепсис, незаконні рубки на сьогодні є не найголовнішою проблемою для лісової галузі (читайте для того, щоб «ліс рясно зеленів усюди»).

Не претендуючи на оригінальність, автор, як випускник у минулому ректора Лісотехнічного університету, розмістив би проблеми лісової галузі України у такому порядку:

1) реагування на виклики зміни клімату/неправильного господарювання у 50-70 роках у вигляді всихання лісів;

2) неналежне фінансування лісової галузі;

3) незаконні рубки.

Щодо пункту 1. Свідомий, що кілька тез, що характеризують стан проблеми багатьом не сподобаються, та все ж. Нам слід невідкладно змінювати все: від санітарних норм, правил рубок до виробничих лісопереробних потужностей, інакше замість зеленого лісу матимемо ліс жовтий і то не на рівні 10% у Карпатах та Поліській зоні, а значно більше. Природа не чекатиме наших рішень щодо термінового збільшення обсягів рубань, а вирубувати величезні лісові площі, що ось-ось вразить короїд, треба, і то негайно. А на їх місці слід садити нові, стійкіші до природніх факторів корінні культури з високою приживлюваністю. Інакше – сухі патики замінять назавжди величезні простори від Полісся до Карпатських гір.

1442181 1489996

Для виходу з ситуації потрібна не тільки політична воля, а й тисячі «круглих столів», роз'яснень громадськості для чого це роботи, нові лісорозсадники, нові екологічно ощадні технології і ще багато чого.

Щодо пункту 2. Весь ланцюжок/цикл описаний вище, розтягнутий на 60/120 років економічно виправдовує себе лише в кількох областях Полісся і Карпат. Більшість установ лісового господарства сходу й особливо півдня України виконують функцію збереження лісу в дуже непростих кліматичних умовах, котрі не порівняти навіть із територіями заповідання лісостепової зони. Сюди потрібні вкладення, про які чомусь старожили галузі забули ще з часів головування «ригів» в особі Віктора Сівця, що зараз переховується в Росії. На жаль, після Революції Гідності українські уряди дивляться на проблему лісової галузі в спосіб, власне якому присвячена стаття, забуваючи про необхідність збільшення вкладень. В умовах п.1 та загальноєвропейського курсу на заповідання, навіть успішні лісові області ось-ось потребуватимуть дотацію з державного бюджету, якої немає. Бо чого тим лісовикам платити, вони ж там собі нарубають і якось буде.

Щодо пункту 3. Усупереч сформованій уяві – це «явище» вражає до 1% лісових площ, а не до 10% як проблема викладена в пункті номер 1. Тобто, проблема є меншою на порядок. А ще – не недоброчесний лісник наодинці найбільший ворог лісу. Там, де створено «кластер»: «ліс – пилорама – модель незаконного збуту» криється проблема. У взаємодії з правоохоронними органами, звісно. Засобів боротьби і впливу тут багато, перший з яких – електронний облік деревини, здатний вирішити одразу 50% цього пункту. А ще слід розуміти, що добрі 10% цього пункту – це звичайні людські заробітки від того, що ніде більше працювати і якось слід годувати сім'ї.

Що ж пропонується «Стратегією сталого розвитку та інституційного реформування лісового господарства України на період 2017 – 2020 рр.»

Наївно було б думати, що весь багатосторінковий документ, ухвалений КМУ в напівсекретному режимі, народився сам по собі. Очевидною є причетність відповідних груп впливу, зацікавлених у просуванні саме такої редакції документу і саме з такою правкою. Та автор залишить це поки «на потім». На ще один блог. А поки давайте розберемося: а чим допоможе створення нового суб’єкта господарювання, повноваження щодо управління корпоративними правами якого здійснюватиме КМУ для вирішення трьох проблем вище. Себто, пофантазуємо, що буде, якщо чиюсь мрію про ПАТ «Лісовий Нафтогаз» втілять у життя? Отже, стартуємо!

Чи готовий новостворений державний ПАТ «Лісовий Нафтогаз» боротися із всиханням лісів? Маю великий сумнів, що це буде його основним завданням.

Чи з'являться у новоствореного державного суб'єкта додаткові кошти на галузь? Та ні, оскільки саме зараз, як ніколи, потрібна стратегія Уряду на збільшення фінансування через документ, котрий називається бюджетом. А от новий суб'єкт точно не отримає більше грошей, аніж державний орган, уповноважений проводити політику в лісовій галузі. Зрештою, а навіщо ПАТ «Лісовий Нафтогаз» цікавитися, що там в лісах, приміром півдня, і давати туди кошти, на абсолютно неприбуткову справу?

І, нарешті, що буде з незаконними рубками і «кластерами»? Отут у мене точно є відповідь. Коли в усіх працівників лісової галузі поопускаються руки, бо майбутнє стане невідомим, переконаний, кількість незаконних рубок зросте. Смію запевнити, що як тільки лісник покине ліс, кількість браконьєрів з пилами там збільшиться на порядок.

Мої колеги багато пишуть про «перспективу» концесій – приміром блог Геннадія Москаля, голови Закарпатської ОДА. Хочу їх розчарувати – до цього не дійде. Новостворений ПАТ «Лісовий Нафтогаз» займатиметься підрахунком активів, переведенням працівників і т. д., а точно не кинеться одразу в концесію. Кількість управлінських проблем стане такою, що біля будинку Уряду надовго поселяться працівники лісгоспів, котрі донедавна мали серйозні соціальні гарантії (заробітна плата у лісовому господарстві на Львівщині – в десятці найвищих), а робота пробуксовуватиме настільки, що...

Прогноз...

Звичайно, цю аферу зупинять. Й інші суспільні групи, і vox populi, і багато інших чинників. Проте вищеозначені проблеми лісової галузі залишаться. Тому, можливо, не варто «валити» весь документ, а відповідальним особам за його просування слід просто ретельніше підійти до його редакції і внести зміни, котрі є реально потрібні для галузі? Скептикам скажу, що після наради за участі Президента в Івано-Франківську не відкидаю цей варіант.

Питання з ПАТ «Лісовий Нафтогаз” та його результатом (метою) у вигляді концесії слід однозначно відкласти у шухлядку і міцно-міцно її закрити. У будь-якому випадку всі три вищеозначені проблеми ніде не дінуться.

Було б також дуже корисним з управлінської точки зору перепідпорядкування Держлісагентства від МінАПК (до речі, майже немаю сумніву кому належить ідея з ПАТ «Лісовий Нафтогаз») до Міністерства екології. Насправді з вирішенням найбільш наболілих проблем слід поспішати і то якомога швидше – короїд не чекає, панове.

P.S. Маю честь очолювати орган, котрий не усувається від проблем. Уперше – довгострокова програма розвитку лісового господарства, кошти з обласного бюджету на лісовідновлення, на збільшення рекреаційного потенціалу, ресурс на сучасний лісорозсадник і курс на заповідання карпатських лісових територій, а ще на електронний облік переходять комунальні ліси «Галсільлісу». Далі – буде.

1442181 1489997

Посадка лісу. Депутатський корпус Львівської обласної ради

Усе це робить і робитиме Львівська обласна рада 7 скликання, і закликаю колег по місцевому самоврядуванню приєднуватися. Але, звісно, ніяких ПАТ «Лісовий Нафтогаз», ніякої централізації лісової галузі і концесії лісових багатств!

Олександр Ганущин

Збори трудового колективу

IMG 147721 листопада 2017 року в приміщенні зали засідань ДП «Бібрський лісгосп» відбулися збори трудового колективу підприємства.

Присутнім було представлено «Стратегію реформування лісового господарства до 2022 року» прийняту пакетом на засіданні Уряду 15 листопада 2017 року.

Ознайомившись з документом стало зрозуміло, що ведуться роботи щодо ймовірної ліквідації лісогосподарських підприємств.

У випадку утворення нового суб’єкту господарювання відбудеться монополізація лісових ресурсів та буде ліквідовано лісогосподарські підприємства, які на даний час працюють стабільно, і є основними роботодавцями та платниками податків в сільській місцевості.

На даний час в Бібрському лісгоспі працює 140 осіб, середньомісячна зарплата становить 9214 грн.

Лісгосп є основним бюджетонаповнювачем Перемишлянського району.

IMG 1479За 10 місяців біжучого року, до місцевого бюджету сплачено 2590 тис.грн., до державного – 7930 тис.грн., 2805 тис.грн. – єдиного соціального внеску.

Загалом на користь держави сплачено 13325 тис. грн. податків та платежів.

Разом з тим, лісгосп забезпечує стабільне ведення лісового та мисливського господарства, проведення комплексу робіт з відновлення лісів, охорони та захисту їх від пожеж, шкідників та лісо порушень.

На думку працівників лісгоспу, схвалена стратегія реформування лісового господарства приведе до занепаду лісової галузі, втрати професійних кадрів, масових скорочень, втрати робочих місць. А це в корені суперечить основній меті роботи підприємства – забезпечення соціального захисту працівників.

Дана стратегія викликала невдоволення серед працівників підприємства.

Після проведених обговорень, колективом одноголосно було прийнято рішення звернутися до представників влади з метою недопущення введення такої стратегії в дію.

Витяг з протоколу №2 засідання зборів трудового колективу ДП "Бібрський лісгосп"

Звернення працівників ДП "Бібрський лісгосп" до заступника голови Держлісагентства України Бондара В.Н.

Звернення працівників ДП "Бібрський лісгосп" до голови ЦК профспілки працівників лісового господарства

України Кривов"язова С.Й.

Звернення працівників ДП "Бібрський лісгосп" до народного депутата України Батенка Т.І.

Звернення працівників ДП "Бібрський лісгосп" до народного депутата України Дубневича Б.В.

Звернення працівників ДП "Бібрський лісгосп" до голови Перемишлянської РДА Танчина В.З.

Звернення працівників ДП "Бібрський лісгосп" до голови Перемишлянської районної ради Андрусишина Р.Б.

 

Прес-служба лісгоспу.

Кабмін має намір створити нову структуру для госпдіяльності в сфері лісового й мисливського господарства й створити Службу лісових інспекторів

00075763

Кабінет Міністрів має намір створити нову структуру в системі лісового господарства й передати їй функції щодо здійснення господарської діяльності в сфері лісового й мисливського господарства, а також створити Службу лісових інспекторів.

Про це сказано в Стратегії реформування лісового господарства країни на період до 2022 року, яку Кабмін схвалив своїм розпорядженням на засіданні в середу, передають Українські Новини.

Серед цілей, прописаних у стратегії, - зміна моделі й механізмів держуправління в галузі, зміна підходів до держуправління лісовим і мисливським господарством на базі чіткого відділення функцій регулювання, нагляду й контролю від функцій здійснення госпдіяльності в лісовому господарстві, оптимізація й реорганізація структури й функцій держлісгоспів.

 Відповідно до тексту стратегії, пріоритетами є посилення ролі центрального органу виконавчої влади, що формує політику в сфері лісового господарства.

 Будуть внесені відповідні зміни до законодавства, згідно з якими центральний орган виконавчої влади, що реалізує політику в сфері лісового й мисливського господарства, отримає функції держуправління, моніторингу й контролю суб'єктів господарювання.

При цьому передбачається передача функцій здійснення господарської діяльності в сфері лісового й мисливського господарства новоствореному суб'єктові господарювання держвласності, повноваження з управління корпоративними правами якого буде здійснювати Кабінет Міністрів.

Крім того, для вирішення проблеми незаконних вирубок планується створити Службу лісових інспекторів.

Також у стратегії прописано впровадження електронного обліку деревини для всіх постійних лісокористувачів і дистанційного зондування землі й аерокосмічної фотозйомки.

Також будуть передбачені спрощені умови отримання правовстановлюючих документів для постійних лісокористувачів на землю лісгосппризначення.

Крім того, цілями є впровадження єдиної процедури продажу деревини, впровадження системи економічних стимулів, пільг, дотацій для активізації суб'єктів господарювання в деревообробній галузі при безвідхідному виробництві.

Відповідно до стратегії, планується посилити адміністративну й кримінальну відповідальність, чітко розділити повноваження між правоохоронними органами для фіксації й збору доказової бази щодо правопорушень у галузі. Автори стратегії вважають, що об'єднання функцій регулювання, нагляду й контролю обігу деревини з функціями госпдіяльності є недоліком системи управління лісовим господарством.

Також автори визнають проблему істотного обсягу незаконних вирубок і тіньового ринку деревини, корупції в лісовому господарстві на всіх рівнях.

Як повідомляли Українські Новини, фактична лісистість в Україні оцінюється в 15,9%, при цьому, за розрахунками вчених і експертів, оптимальним показником для нашої країни є 20%.

В 2015 році колишній голова агентства Олександр Ковальчук заявляв, що планується створити державну корпорацію для управління господарською діяльністю підприємств лісової галузі.

З малого насіння починається великий ліс

Закінчуються лісокультурні роботи 2017 року, також закінчується і збір лісового насіння.

Від якості зібраного насіння залежить якість майбутнього садивного матеріалу. Своєю чергою, здоровий посадковий матеріал є запорукою здорового насадження.

Роботи із збору лісового насіння в лісгоспі проводили на об’єктах постійної лісонасінневої бази.  З цією метою в лісгоспі створили та ефективно використовують генетичні резервати дуба звичайного на площі 46 га, бука лісового – 270 га, а також постійні лісонасінневі ділянки бука лісового на площі 115 га, дуба звичайного – 83 га. Щоб забезпечити потребу в насінні модрини протягом 2016 – 2017 років закладено 4 га постійних лісонасінневих ділянок модрини європейської,

Щороку лісгосп заготовляє понад  4 тонни лісового насіння.

В біжучому році  заготовлено 4 тонни насіння дуба, в тому числі 3,2 тонни дуба звичайного та 0,8 тонни дуба північного, 100 кг бука, 30 кг горіха ,18 кг плодових та ряд інших деревних та чагарникових порід.

IMG 20161010 075134

Заготовлено та передано на переробку в Львівський лісовий селекційно насінневий центр 1728 кг шишок модрини європейської та 410 кг шишок ялини європейської.

Тому, слід добре попрацювати, щоб заготовити належну кількість лісового насіння.

Заготовлене насіння частково висіяне в лісових розсадниках, а решта – закладено на зберігання.

IMG 2b0e153ac7ad8a628aede3b524a42a53 V

Все заготовлене насіння перед висівом, або закладкою на зберігання перевірено у Львівській насінневій лабораторії.

Загалом, проводимо всі роботи, щоб у наступному році бути з посадковим матеріалом та якісно провести роботи по відновленню лісів.

Головний лісничий М.І.Пилипів

ДП «Бібрський лісгосп»,
вул. В.Стуса, 44, м. Бібрка, Перемишлянський р-н., Львівська обл.. 81220
Тел/факс 03 (263) 4-32-25, Е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.